เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้รับเหมาติดตั้ง